Licenčni ugovor

LICENČNI UGOVOR S KRAJNJIM KORISNIKOM ZA KORIŠTENJE IIT SOFTVERA

VAŽNO - PROČITAJTE PAŽLJIVO!

Ovaj IIT Licenčni ugovor s krajnjim korisnikom (LUKK) je pravno obvezujući sporazum između vas (fizičke ili pravne osobe) i tvrtke IIT, a odnosi se na korištenje gore navedenih softverskih proizvoda, što uključuje računalne programe, a može uključivati i pripadajuće medije, tiskane materijale i 'online' odnosno elektroničku dokumentaciju (dalje u tekstu: 'SOFTVER').

SOFTVER također uključuje sve izmjene i dodatke izvornom SOFTVERU koje ste dobili od tvrtke IIT. Svi programi dobiveni sa SOFTVEROM, na koje se primjenjuju zasebni licenčni ugovori s krajnjim korisnikom, licencirani su vam pod uvjetima navedenim u tim licenčnim ugovorima.

Instaliranjem, kopiranjem, preuzimanjem preko mreže, pristupom ili kakvom drugom uporabom SOFTVERA, pristajete obvezati se odredbama ovoga LUKK-a. Ukoliko se ne slažete s tim odredbama, nemojte instalirati ni upotrebljavati SOFTVER; možete ga vratiti tamo gdje ste ga kupili, a uplaćeni iznos bit će vam u cijelosti vraćen.

LICENCA ZA SOFTVER

SOFTVER je zaštićen zakonima o autorskom pravu i međunarodnim sporazumima o autorskom pravu, kao i drugim propisima i međunarodnim sporazumima o intelektualnom vlasništvu.

SOFTVER Vam nije prodan, već vam je samo dan na korištenje.

1. DAVANJE LICENCE

Ovim LUKK daju vam se sljedeća prava:

(a) Primjena SOFTVERA.
Ovlašteni ste instalirati, upotrebljavati, pristupiti, prikazati, pokrenuti ili na drugi način koristiti ('POKRETATI') jednu kopiju SOFTVERA ili bilo koju prijašnju verziju, na jednom osobnom računalu, radnoj stanici, terminalu, prenosivom PC, pageru, 'inteligentnom telefonu' ili drugom digitalnom sredstvu ('RAČUNALO').
Korisnik RAČUNALA na kojem se SOFTVER pokreće ovlašten je načiniti drugu kopiju isključivo za svoju uporabu na prenosivom računalu.

(b) Spremanje/Uporaba u mreži.
Ovlašteni ste također spremiti ili instalirati SOFTVER na jedinicu za pohranu podataka, poput mrežnog poslužitelja koji se koristi jedino za pokretanje SOFTVERA na vašim drugim RAČUNALIMA preko interne mreže. Međutim, za svako računalo na kojem se koristi SOFTVER putem jedinice za pohranu, dužni ste pribaviti zasebnu licencu. Licenca za uporabu SOFTVERA ne može se dijeliti ili koristiti istovremeno na više RAČUNALA.

(c) Licenčni paket.
Ako je ovaj paket IIT licenčni paket, možete pokretati dodatne kopije programa za računala koji su sadržani u SOFTVERSKU do broja koji je gore naznačen kao 'Licencirani primjerci'. Isto tako, možete načiniti odgovarajući broj dodatnih kopija za prijenosna računala kao što je gore određeno.

(d) Pridržavanje prava.
Sva prava koja nisu izričito dana pridržana su od strane IIT.

2. OPIS OSTALIH PRAVA I OGRANIČENJA

(a) Akademsko izdanje softvera.
Ukoliko je SOFTVER označen kao 'Akademsko izdanje' ili 'AE', da biste mogli koristiti SOFTVER morate biti 'Korisnik ovlašten za obrazovnu djelatnost'. Ako niste Korisnik ovlašten za obrazovnu djelatnost, ne stječete nikakva prava po ovom LUKK-u. Kako biste ustanovili jeste li Korisnik ovlašten za obrazovnu djelatnost, molimo vas da se obratite na:

I.I.T d.o.o.
- za tehničku podršku
Kukuljanovo 89
51227 Kukuljanovo, Hrvatska

www.iit.com.hr
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

(b) Softver koji nije za daljnju prodaju.
Ukoliko je SOFTVER označen kao 'Softver koji nije za daljnju prodaju' ili 'NFR', bez obzira na ostale odredbe ovog LUKK-a, vaša uporaba SOFTVERA je ograničena na prikazivanje, testiranje odnosno u svrhu ocjenjivanja, te ne smijete SOFTVER preprodati ili na drugi način prenijeti naplatnim pravnim poslom.

(c) Ograničenja vezana za prestrukturiranje, dekompilaciju ili raščlambu unutarnjeg ustroja.
Nije dozvoljeno prestrukturiranje, dekompilacija ili raščlamba unutarnjeg ustroja SOFTVERA osim ako je takva djelatnost izričito dozvoljena mjerodavnim pravom, a u takvom slučaju samo do mjere do koje je to dozvoljeno takvim pravom.

(d) Razdvajanje sastavnih dijelova.
SOFTVER je licenciran kao jedinstveni proizvod. Njegovi sastavni dijelovi ne mogu biti izdvojeni za uporabu na različitim RAČUNALIMA.

(e) Zaštitni znakovi.
Ovaj LUKK vam ne daje nikakva prava u pogledu robnih ili uslužnih žigova IIT-a.

(f) Iznajmljivanje.
Niste ovlašteni iznajmljivati, davati u zakup ili posuđivati SOFTVER.

(g) Dijeljenje aplikacije.
SOFTVER može sadržavati podršku za softverske proizvode koji omogućavaju aplikacijama da budu podijeljene između dva ili više RAČUNALA, čak i kad je aplikacija instalirana na samo jednom RAČUNALU. Ovu tehnologiju možete koristiti sa svim IIT proizvodima samo za konferencije s više sudionika.

(h) Usluge podrške.
IIT vam može pružiti usluge podrške vezane za SOFTVER (dalje u tekstu: 'Usluge podrške'). Korištenje Usluga podrške uređeno je politikom i programima IIT-a koji su opisani u korisničkom priručniku, 'online' dokumentaciji i/ili drugim IIT materijalima. Bilo koji dodatni softverski kod koji vam je dan kao dio Usluga podrške smatrat će se dijelom SOFTVERA i na njega će se primjenjivati odredbe i uvjeti određeni ovim LUKK-om. U pogledu tehničkih informacija koje Vi osigurate IIT-u kao dio Usluga podrške, IIT može koristiti takve informacije u svoje poslovne svrhe, uključujući podršku proizvodima i razvoj. IIT neće koristiti takve tehničke informacije na način koji bi vas osobno identificirao.

(i) Prijenos Softvera.
Prvotni stjecatelj licence SOFTVERA može izvršiti jednokratni trajni prijenos ovog LUKK-a i SOFTVERA samo izravno krajnjem korisniku. Takav prijenos mora uključivati cijeli SOFTVER (uključujući sve sastavne dijelove, medijske i tiskane materijale, sve naknadne nadogradnje, ovaj LUKK i Potvrdu o autentičnosti, ukoliko takva postoji).Takav prijenos ne smije biti izvršen otpremom (pošiljkom) ili na bilo koji drugi indirektni način. Stjecatelj prava temeljem takvog jednokratnog prijenosa mora pristati na uvjete ovog LUKK-a, uključujući i obvezu na daljnje neprenošenje ovog LUKK-a i SOFTVERA.

(j) Raskid.
Bez odricanja bilo kojih drugih prava, IIT je ovlašten raskinuti ovaj LUKK ako Vi nećete poštivati njegove odredbe i uvjete. U tom slučaju, morate uništiti sve kopije SOFTVERA kao i sve njegove sastavne dijelove.

3. NADOGRADNJE

Ukoliko je SOFTVER označen kao nadogradnja (upgrade), da biste ga mogli koristili morate biti propisno ovlašteni upotrebljavati proizvod označen od IIT-a kao proizvod podoban za nadogradnju. SOFTVER označen kao nadogradnja zamjenjuje i/ili dopunjuje (i eventualno onemogućuje) proizvod koji predstavlja temelj vašeg prava na nadogradnju. Ovlašteni ste koristiti proizvod koji predstavlja nadogradnju samo u skladu s odredbama ovog LUKK-a. Ukoliko je SOFTVER nadogradnja nekog od sastavnih dijelova paketa programa za računala na kojem ste stekli licencu kao na jedinstvenom proizvodu, SOFTVER se može upotrebljavati i prenijeti samo kao dio takvog jedinstvenog paket-proizvoda i ne može se razdvojiti za uporabu na više RAČUNALA.

4. AUTORSKO PRAVO

IIT ili njegovi dobavljači ostaju nositeljima svih vlasničkih i autorskih prava na SOFTVERU (uključujući ali ne ograničavajući se na bilo kakve slike, fotografije, animacije, video zapise, zvučne zapise, glazbu, tekst i 'mini aplikacije' koje su sastavni dio SOFTVERA), zatim na pripadni tiskani materijal i svaku kopiju SOFTVERA. Vlasnička i autorska prava na sadržaju kojem se može pristupiti preko SOFTVERA pripadaju vlasniku sadržaja i mogu biti zaštićena primjenjivim autorskopravnim propisima ili drugim zakonima i međunarodnim ugovorima iz oblasti intelektualnog vlasništva. Ovaj LUKK vam ne osigurava pravo za korištenje tih sadržaja. Ukoliko ovaj SOFTVER sadržava dokumentaciju koja je sastavljena samo u elektroničkom obliku, možete otisnuti jednu kopiju te elektroničke dokumentacije. Niste ovlašteni kopirati tiskani materijal koji pripada SOFTVERU.

5. SOFTVER NA DVA MEDIJA

Moguće je da SOFTVER dobijete na više medija. Bez obzira na vrstu ili veličinu medija koji ste dobili, ovlašteni ste upotrebljavati samo jedan medij koji je prikladan za jedno vaše RAČUNALO. Niste ovlašteni koristiti drugi medij na drugom RAČUNALU, osim kao dio trajnog prijenosa (kao što je naznačeno gore) SOFTVERA.

6. POMOĆNA KOPIJA

Nakon instaliranja jedne kopije SOFTVERA u skladu s ovim LUKK-om, možete zadržati originalni medij na kojem je IIT isporučio SOFTVER isključivo u svrhu zaštite ili arhiviranja. Ukoliko je originalni medij potreban za korištenje SOFTVERA na RAČUNALU, moûete načiniti jednu kopiju SOFTVERA isključivo u svrhu zaštite ili arhiviranja. Osim ako je drugačije naznačeno u ovom LUKK-u, ne smijete kopirati SOFTVER ili tiskani materijal kojim je popraćen taj SOFTVER.

7. OGRANIČENJA IZVOZA IZ REPUBLIKE HRVATSKE

Enkripcija koja podliježe zabrani izvoza. Ukoliko je ovaj LUKK označen ili je SOFTVER identificiran kao 'Samo Hrvatska, Nije za izvoz', u tom slučaju SOFTVER podliježe sljedećim uvjetima: SOFTVER je namijenjen distribuciji isključivo u Hrvatskoj.

Za izvoz SOFTVERA izvan Hrvatske potrebna je dozvola. Vi pristajete da nećete, direktno ili indirektno, izvoziti ili reizvoziti SOFTVER (ili njegove dijelove) u bilo koju državu, ili bilo kojoj fizičkoj ili pravnoj osobi koja podliježe izvoznim ograničenjima prije nego što pribavite izvoznu dozvolu od Ministarstva trgovine. Vi jamčite i izjavljujete da niti jedna državna služba nije suspendirala, ukinula ili poništila vaše izvozne povlastice.

8. ENKRIPCIJA IZVOZA

Ukoliko ovaj LUKK nije gore naznačen i SOFTVER nije identificiran kao 'Samo Hrvatska, Nije za izvoz', primjenjuju se sljedeći uvjeti:
Pristajete da nećete izvoziti ili reizvoziti SOFTVER, ili njegove dijelove ili bilo koje sustave ili usluge koji su izravni proizvodi SOFTVERA (zajednički navedeni kao 'Komponente koje podliježu ograničenju'), u bilo koju državu odnosno bilo kojoj pravnoj ili fizičkoj osobi koja podliježe ograničenjima izvoza Hrvatske. Izričito pristajete da nećete izvoziti ili reizvoziti bilo koju Komponentu koja podliježe ograničenju:

(a) državama kojima je Hrvatska ograničila ili uskratila izvoz roba i usluga, ili bilo kojem državljaninu takve države gdje god da se on nalazio, a koji namjerava prenositi Komponentu koja podliježe ograničenju u navedene države,

(b) bilo kojoj pravnoj ili fizičkoj osobi za koju znate ili s razlogom sumnjate da bi Komponentu koja podliježe ograničenju mogla koristiti pri dizajniranju, razvitku ili proizvodnji nuklearnih, kemijskih ili bioloških oružja; ili

(c) bilo kojoj pravnoj ili fizičkoj osobi koja je bila isključena iz sudjelovanja u transakcijama izvoza iz Hrvatske od strane neke državne službe.

Vi jamčite i izjavljujete da niti jedna državna služba nije suspendirala, ukinula ili poništila vaše izvozne povlastice.

9. OBAVIJEST O INTERNET PODRŠCI

SOFTVER MOŽE SADRŽAVATI PODRŠKU PROGRAMIMA PISANIM ZA INTERNET. PODRŠKA ZA INTERNET TEHNOLOGIJU NIJE TOLERANTNA NA POGREŠKE I NIJE OBLIKOVANA, PROIZVEDENA, ILI NAMIJENJENA UPORABI ILI DALJNJOJ PRODAJI KAO ON-LINE KONTROLA U RIZIČNIM OKRUŽJIMA KOJA ZAHTIJEVAJU RAD SIGURAN OD POGREŠKE KAO PRIMJERICE
NUKLEARNA POSTROJENJA, ZRAKOPLOVNI NAVIGACIJSKI ILI KOMUNIKACIJSKI SUSTAVI, KONTROLA ZRAČNOG PROMETA, UREĐAJI ZA NEPOSREDNO ODRŽAVANJE NA ŽIVOTU, ILI ORUŽANI SUSTAVI, U KOJIMA BI POGREŠKA ZBOG PODRŠKE ZA INTERNET TEHNOLOGIJE MOGLA IZRAVNO UZROKOVATI SMRT, TJELESNE OZLJEDE, ODNOSNO OZBILJNO TJELESNO OŠTEĆENJE ILI OŠTEĆENJE OKOLIŠA.

10. OGRANIČENO JAMSTVO

ZA OGRANIČENA JAMSTVA I POSEBNE ODREDBE KOJE PROIZLAZE IZ VAŠEG PRAVNOG SUSTAVA, MOLIMO POGLEDAJTE VAŠU KNJIŽICU JAMSTVA UKLJUČENU U OVAJ PAKET ILI PRILOŽENU TISKANOM ILI ON-LINE MATERIJALU SOFTVERA NA VAŠEM JEZIKU.